دکتر محمدی فرهنگ

روان شناس و روان درمانگر

مدرس کارگاه های روانشناسی، فلسفی و شیوه های نوین روانشناسی

نویسنده کتب و مقالات در حوزه روانشناسی و فلسفه

مدیریت سایت سپیداران روان