حسادت
حسادت مي تواند از دلايل دروغگويي باشد.ريشه حسادت از آسيب هاي رواني و گاهاً از حس عدم ناتواني سرچشمه ميگيرد و اگر بخواهيم با حسادت مبارزه كنيم بايد عدم ناتواني را هم درمان كنيم.بين حسادت و غم و اندوه و در خود فرو رفتگي رابطه مستقيمي وجود دارد، در كل حسادت چيزي جز عواطف انساني نيست.

هنگامي كه انسان به دنيا مي آيد ٩ويژگي خاص در خلق و خوي او وجود دارد و اين ويژگي ها فرد به فرد  متفاوت مي باشد،در بعضي از اين ويژگي هاي ٩گانه حسادت نيز ديده ميشود كه در برخي افراد از همه بيشتر است.
در بين كودكاني كه در خانواده هاي آنها رقابت و قياس وجود دارد حسادت بيشتري ديده ميشود.

انواع حسادت :

1)رَشْك یا nv  : در اين نوع حسادت كه رَشْك بردن است از ديدن اينكه ديگران چه دارند و شما نداريد اذيت نمي شويد، غصه ميخوريد كه چرا شما نداريد ولي از اينكه ديگران دارند ولي شما نداريد ناراحت و اذيت نمي شويد.

اين نوع حسادت حسادتي طبيعي است كه تقريبا همه انسانها كم يا زياد درگير آن هستند.

همه انسان ها به عشق و آزادي، محبت و تحسين و ديده شدن نياز دارند و اگر اين نيازها برطرف نشود باعث ايجاد اختلال مي شوند.حال اگر فردي تمام اين مؤلفه ها را داشته باشد و ما نداشته باشيم ممكن است به شخصي كه داراي اين مؤلفه ها است رشك ببريم.

2)حسادت نوع دوم:

در اين نوع حسادت اگر ديگري چيزي داشته باشد و ما نداشته باشيم ،از نداشتن آن رنج ميبريم و ضربه ي سنگيني به ما وارد مي شود كه ضربات روحي و رواني براي ما در پي دارد و همچنين آرزو ميكنيم كاش او هم آن چيز را نداشت يا آرزو ميكنيم او هم آن را از دست بدهد.

در اين نوع حسادت انسان ها تنها به اين بسنده نميكنند كه اي كاش او هم نداشت حتي گاهاً برنامه ريزي ميكنند تا آن چيزي را كه خود ندارند و ديگري دارد را از دستش خارج كنند تا در دست او هم نباشد.

 

مشكل ميل به تخريب ديگران از باب حسادت در يك توقف در سنين ٣تا ٥ سالگي دوران كودكي انسانها رخ ميدهد،يعني روند رشد[رواني]در بين دوران ٣تا ٥ سالگي به طور بدي متوقف مي شود و به مشكل مي خورد كه اثراتش را در بزرگسالي و گاهاً تا پايان عمر با خود به همراه دارد.

بين سنين ٣تا٥سالگي روابطي بين انسان ها ايجاد مي شود كه كودك آنها را رصد ميكند و اگر حين رصد آن روابط كودك نتواند آنها را تحليل و درك كند و آنها را بفهمد، دچار اختلال مي شود.

زماني كه كودك را از برقراري ارتباطات سالم محروم كنيم و يا كودك از دايره ارتباطات به هر دليلي ضربه بخورد و بيرون بماند، رشدش متوقف مي شود و در نتيجه در سنين بالا زمينه حسادت مخرب در آنها شكل ميگيرد.

قبل از ٣سالگي كودك تنها خودش هست و مادرش(من براي مادر مادر براي من)، از ٣تا ٥ سالگي شخص بعدي [پدر] وارد زندگيش مي شود كه يك ارتباط خاص عاطفي بطور عميق تر بين كودك با پدر ايجاد مي شود و عشق و عاطفه به پدر را نيز تجربه ميكند. اولين مثلث عاطفي در انسان در سنين ٣ تا ٥ سالگي شكل ميگيرد. اگر يك نمودار بشكل هرم را در نظر بگيريم در اين مرحله كودك در رأس آن ، پدر در يك طرف آن و مادر در طرف ديگر آن قرار مي گيرد و كودك توقع دارد هردو به او توجه كنند و فقط براي او باشند.اگر پدر و مادر خلوت انسي با هم داشته باشند و ارتباط عاطفي با يكديگر برقرار كنند بطوري كه پل ارتباطي پدر و مادر باعث شود كودك احساس پوچي و دور افتادگي و فراموشي كند كودك دچار اختلال مي شود .

حسادت نوع دوم تنها با تراپي و در دراز مدت درمان مي شود. بايد ياد بگيريم كه چگونه با اين احساسات مواجه و برخورد كنيم.

 

فراموش نكنيد،احساسات مانند گله اي از اسب هاي وحشي هستند كه رام نيستند و شما را به هر سمتي ميكشانند و دست آخر شما را به زمين مي كوبانند و زير سم هاي خود لگدمالتان ميكنند.

افلاطون نيز در اين باب مي گويد : بايد اين اسب چموش احساسات را رام كرد ، سپس از آن سواري گرفت و اگر كسي اسب هاي متعدد احساساتش را رام نكند اين اسب هاي چموش ،او را به هر سو كه بخواهند ميكشانند و دست آخر به زمين مي كوبانند و استخوان هايشان را زير سم هايشان له ميكنند.

Leave a Comment