همدلی باعث نزدیکی افراد به یکدیگر می‌شود اما این نزدیکی همیشه در جهت مثبت نیست ؛ گاهی افراد با شما ابراز همدلی ، هم‌دردی و همراهی کرده اما جنبه‌های مرموز شخصیت خود را پنهان می‌کنند. این افراد با شما همراه و همدل هستند اما نه برای اینکه دردها و آلام شما را کم کنند بلکه میخواهند به زوایای مختلف شما دست پیدا کنند و از این موضوع علیه شما استفاده کنند . این انسان‌ها نقش افراد دلسوز و همدل را بسیار زیبا ایفا می‌کنند اما همه این‌ها یک نقشه ازپیش‌تعیین‌شده است و آگاهانه عمل می‌کنند درصورتیکه شما نسبت ب نیت آن‌ها ناآگاه هستید .
انسان‌ها در شرایطی که نیاز به همدلی دارند معمولاً از تفسیر و تحلیل طرف مقابل غافل می‌شوند .
فردی که همدلی تاریک دارد سه خصلت مرموز خودشیفتگی جامعه ستیزی و ماکیاولیسمی را با خودشان حمل می‌کنند و فردی که در این مثلث سیاه قرار گرفت فاقد احساس هم‌دردی می‌باشد .
همدلانه تاریک از اطلاعاتی که کسب می‌کنند برای بازی دادن شما استفاده می‌کنند و با استفاده از اطلاعات عاطفی و احساسی شما مسیر زندگی شما را تغییر می‌دهند .
از نشانه‌های همدلانه تاریک پرخاشگری غیرمستقیم آن‌ها می‌باشد این افراد با این روش احساس گناه را در شما ایجاد می‌کنند و به وسیله آن به اهداف خود می‌رسند .
از نشانه‌های دیگر این افراد شوخی‌ها و طنز های مخرب انهاست، طنازی فرد باعث آشفتگی ذهنی شما می‌شود به ‌عبارت‌ دیگر ردپای پرخاشگری و خشونت کلامی در شوخی‌های آن‌ها پیداست .
از نظر فروید این نوع طنز همراه با پرخاش ، خشونت و تخریب طنز مغرضانه است و ماهیت این طنز ویرانگری فرد مقابل می‌باشد . این افراد غالبا با جوک‌های آزار دهنده فرد مقابل خود را می رنجانند و با این کار احساس قدرت و برتری بر فرد پیدا می‌کنند.

نشانه‌های دیگر این افراد شایعه پراکن بودن آن‌هاست این افراد شایعه می‌سازند که دیگران را استعمار کرده و با این حالت حس لذت و پیروزی به آن‌ها دست می‌دهد .
این افراد کسانی هستند که احساسات خود را محدود می‌کند و احساسات شفافی ندارند .
همدلانه تاریک پسورد احساسات شما را دارند، نقاط ضعف شما را شناسایی کرده و با استفاده از آن‌ها به شما آسیب می‌زنند .
هیچگاه در مراوده با این افراد گریزی از آسیب خوردن ندارید .

Leave a Comment